Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. május 1., szombat]

A jövő héten a szelektív hulladékot viszik el

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – május 3-tól 7-ig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az mellékletünkben megtekinthető.


***

A város vezetői kiemelt figyelmet fordítanak környezetünk tisztaságára. A kötelezőhöz képest tavaly plusz konténermosást rendeltek meg és két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Több illegális szemétlerakót is felszámoltak, képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf

Közélet [2021. április 30., péntek]

Online városvezetői fogadóóra 18 órakor

A járványhelyzet miatt szünetel a hivatali személyes ügyfélfogadás és nem tudnak fogadóórát sem tartani a szokásos módon a város vezetői, ám fontosnak tartják, hogy Önök az aktuális ügyekkel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak.

Ennek érdekében Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester és Inotay Gergely alpolgármester online fogadóórát szervezett, melyre több mint egy hétig várták a polgárok kérdéseit, észrevételeit.

A területi illetékesség szerint megadott válaszokat Vác Város Önkormányzat Facebook oldalán tekinthetik meg ma 18 órától.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. április 30., péntek]

Újabb óvodai felújítások

Pénteken délelőtt a Nyár utcai óvodában tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy újabb váci gyermekintézményekben fejeződött be a felújítási munka.

Matkovich Ilona bevezetőjében megemlítette, hogy számára a város fejlődésében különösen fontosak a gyermekeink, unokáink mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé tevő fejlesztések. A polgármester emlékeztetett arra, hogy tavaly év végén a Hársfa utcai oviban készült el a mintegy 40 millió forint értékű felújítás. Az akkor megígért program részeként most pedig újabb négy intézmény várja jobb körülmények között a gyermekeket. Végül köszönetet mondott a kivitelezőknek, hogy a vállalt határidő előtt elkészültek a felújításokkal.

Ezekről a munkákról részletesebben már Inotay Gergely alpolgármester adott tájékoztatást. Mint mondta, a kivitelezési munkák közel 3 millió forintos értéket képviselnek összesen. A Deákvári főúti létesítmény tornaszobája speciális sportburkolatot kapott és a használható tér is növekedett a radiátorcsere után. A Nyár utcai ovi balesetveszélyes parkettája helyett szalagparkettát fektettek le, amely alá a sportoláshoz jobban alkalmazkodó réteg került. A Kertész utcában az egyik csoportszoba burkolatát új PVC burkolattal cserélték ki. A Vám utcai óvoda régi, köves talajú öltözője szintén PVC-s burkolatú lett.

Mindkét városvezető hangsúlyozta. a tervek szerint a költségvetés függvényében a jövőben is szeretnék az önkormányzati gyermekintézményeket felújítani és fejleszteni.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. április 30., péntek]

Hétfőn nyit a váci uszoda

A Váci Sport Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint május 3-án reggeltől ismét látogatható a váci uszoda.

Az üzemeltető által közzétett információk szerint a vonatkozó kormányrendeletben szereplő feltételekkel hétfőn 6 órától kinyitja kapuit a látogatók előtt is a sportlétesítmény.

Az eddigi szabályozások mellett megfelelő igazolással látogatható az uszoda.

Az uszodát látogathatják:
- a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló 18. életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember (sportolói igazolvánnyal)
- koronavírus ellen védett személy (védettségi igazolvánnyal)
- valamint, a koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy,
- fentiekben felsoroltakon kívül az uszodába más személy nem léphet be és ott nem várakozhat.

További információ, hogy a készpénzes vásárláson kívül, lehetőség lesz a bankkártya és szép kártya használatára is!

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. április 30., péntek]

Pályázat Idősek Otthona és Klubja Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Idősek Otthona és Klubja

Igazgató (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01-2026.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében. Az intézmény közfeladatai: időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) szociális ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség
- 257/2000.(XII. 26.) Korm.rend. (Vhr.) 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség
- a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
- Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban eltöltött, legalább öt éves szakmai gyakorlatról
- Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
- Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárása lefolytatását vállalja
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvő képességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt
- Pályázó nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés zárt/nyílt ülésen való tárgyalását kéri
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 06-27/314-130 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/133-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető

vagy

- Személyesen: dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 131. irodába

vagy

- Elektronikus úton a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu - 2021. április 30.
- kozigallas.hu - 2021. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

www.vac.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2021. április 29., csütörtök]

Zavartalan az oltópontokat és az iskolanyitást kiszolgáló buszközlekedés

Az önkormányzat a helyi autóbusz közlekedést lebonyolító Volánbusszal egyeztette a május 3-tól érvényes autóbusz menetrendet. Az érettségik, illetve a helyszíni oktatás május 10-re prognosztizált teljeskörű indítása miatt május első teljes hetétől lényegében visszaáll a december közepétől érvényes helyi menetrend.

Áprilisban Vác önkormányzata is biztosította, hogy az alsótagozatos általános iskolások utazhassanak a buszokon. A korábbi (tanszünetre érvényes) menetrend sem jelentett változást a Sejcét (363-as) és a Külső-Rádi úti cégeket érintő (366-os) buszoknál. A hétfőtől életbe lépő régi/új menetrend legfontosabb változásának oka, hogy az Iskolavárosban található tanintézmények – a tervek szerint az oktatási év végéig – is visszaállnak a digitális oktatásról a helyszíni tanításra.

Mint azt korábban is megírtuk: az önkormányzat és a szolgáltató eddig is biztosította (annak nyitvatartási idejében) a rendelőintézethez hétköznaponként az óránkénti buszközlekedést a 364-es és 365-ös vonalon. Egyedül a kihasználatlan, és a kijárási tilalommal érintett, a kórházhoz este 10 órakor érkező járat került ki ideiglenesen a menetrendből. Emiatt sem a szolgáltatóhoz, sem az önkormányzathoz nem érkezett panasz. Vagyis a rendelőintézeti oltópontok a nyitvatartási idejükben a híresztelések ellenére továbbra is elérhetők. A decemberi menetrend visszaállításával ez a 365-ös késő esti járat is közlekedik majd hétfőtől.

Az önkormányzat és a szolgáltató cég arra kéri az utasokat, hogy a váci helyi buszmenetrendről továbbra is a volanbusz.hu weboldalról tájékozódjanak.

Feladó: Városháza

Sport [2021. április 28., szerda]

Labdarúgás – Csak pár napig voltunk kieső pozícióban

A sűrített menetrendben rendezett harmadosztályú focibajnokság mai fordulójában mindenképpen győznie kellett csapatunknak. Meg is tette: Vác FC – Paks II 3-1 (1-1).

A két, vasárnap délre rendelt ellenfél között ma délután is egy NB I-es tartalékcsapattal mérte össze erejét a fordulót kieső helyen váró váci gárda. A – remélhetően csak ideiglenesen – a 16. helyre visszacsúszó váciak ezúttal sem tudták minden játékosukat bevetni a középmezőnyhöz tartozó, eddig 50 %-os mutatóval bíró paksi fiatalok ellen.

A hazai környezet és a győzelmi kényszer ellenére ezen a találkozón is a mieink kerültek hátrányba, miután a 25. percben betaláltak a vendégek, 0-1. Ezt követően ismét az egyenlítő gól mielőbbi elérése lehetett a cél. Ez szerencsére nyolc perc múlva Kasza Balázs (képünkön) révén sikerült is, 1-1. Az első félidő végén tehát a mieink számára nem sokat érő döntetlennel mentek az öltözőbe a csapatok.

A második játékrész meg is mutatta, hogy a két együttes közül a hazaiaknak fontosabb mindhárom pont begyűjtése. Többet támadtak a mieink és épp, hogy átléptünk a félidő második felébe, Gergely Péter találatával már vezetett a Vác, 2-1.

A hátralévő időben már a vendégeknek volt sürgősebb, hogy a hazai fordítás után legalább döntetlenre mentsék a mérkőzést. Ám az előnye birtokában a mienk már magabiztossá váltak és egy eredményes támadásbefejezést követően Nagy Zoltán a 85. percben bebiztosította a győzelmet, 3-1.

Sok pihenőt nem kapnak a mieink, hiszen egy újabb élvonalbeli klub tartalék együttese várja őket: május második napján délelőtt 11-kor az Újpest II ellen léphetnek pályára Csank János mesteredző tanítványai. (A folytatásban pedig majd felmerül az a kérdés, hogy a váciak vajon hol rendezik a hátralévő 4 hazai bajnokijukat. Ugyanis a szövetség csak a zárt kapus meccsekre vonatkozóan engedélyezte a váci stadion igénybevételét. A zárt kapus előírás viszont napokon belül megszűnhet az NB III-ban is…)

Fotó: vacfc.com

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. április 28., szerda]

Pályázat szakképzett gondozó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja házisegítségnyújtás feladatainak elvégzésére szakképzett gondozó munkatársat keres.


A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány,
büntetlen előélet.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ALLASHIRDETES_hazisegitsegnyujtasba_gondozo.pdf

Ajánlatkérő neve: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
Postacím: 2600 Vác, Sziréna köz 7.
Képviselő neve: Belencsák Ágnes hivatalvezető Kapcsolattartó: Belencsák Ágnes
Telefon: +36 30 870 2891
E-mail: ghvac.belencsak@gmail.com

1) Az ajánlatkérés tárgya: A csatolt mellékletben szereplő intézmények tejtermékekkel való ellátása, az óvodatej program keretében, a 2021/22-es tanévre.
Pályázható termékek köre az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdésében meg-
határozott termékek:
a) „I/a. teljes/félzsíros tej”, poharas tej, egy adagos kiszerelésben, 2,8 %-os zsírtartalom;
b) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, poharas kakaó, egy adagos kiszerelésben;
c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, poharas ízesített tej 1,9%, karamellás, vaníliás;
d) „II. gyümölcsdarabos joghurt”, gyümölcsjoghurt, egy adagos kiszerelésben;


Az ajánlattételi kiírás teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ajanlatteteli_kiiras_hirdeteshez.pdf

Közélet [2021. április 28., szerda]

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok

A Váci Városfejlesztő Kft. önkormányzati ingatlanok bérbeadását célzó új pályázati kiírásokat hirdetett meg.

- Naszály út és Telep utca sarok, 17 m2-es faház 3 évre kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységre;
- Március 15. tér 27., 118 m2-es műemlékvédelem alatt álló pincehelyiség 3 évre tevékenységi kör megkötés nélkül;
- Földváry tér 16., 87 m2-es társasházi, nem lakás célú helyiség 5 évre, kereskedelem-szolgáltatás tevékenységre;
- Káptalan utca 3., (Központi Piac főépülete) egyben, 18+18+8 m2-es nem lakás célú helyiségek 3 évre szolgáltatás+vendéglátás tevékenységre;
- Március 15. tér 21. fsz. 2., 41 m2-es nem lakás célú helyiségek (egyben) 1 évre kereskedelem-szolgáltatás tevékenységre;
- Vác belterület 3097/1 hrsz-ú (Március 15. tér, volt Barlang felett), 370 m2 alapterületű térfelszínből, 311 m2 burkolt felületű térfelszín 2021. június 1-től október 30-ig vendéglátás-kereskedelem tevékenységre.

A pályázati kiírások részletei honlapunk Pályázatok rovatában olvashatók.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-104

Feladó: Városháza