Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2021. április 30., péntek]

Pályázat Idősek Otthona és Klubja Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Idősek Otthona és Klubja

Igazgató (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01-2026.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében. Az intézmény közfeladatai: időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) szociális ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség
- 257/2000.(XII. 26.) Korm.rend. (Vhr.) 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség
- a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
- Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban eltöltött, legalább öt éves szakmai gyakorlatról
- Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
- Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárása lefolytatását vállalja
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvő képességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt
- Pályázó nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés zárt/nyílt ülésen való tárgyalását kéri
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 06-27/314-130 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/133-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető

vagy

- Személyesen: dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 131. irodába

vagy

- Elektronikus úton a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu - 2021. április 30.
- kozigallas.hu - 2021. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

www.vac.hu

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. április 28., szerda]

Pályázat szakképzett gondozó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja házisegítségnyújtás feladatainak elvégzésére szakképzett gondozó munkatársat keres.


A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány,
büntetlen előélet.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ALLASHIRDETES_hazisegitsegnyujtasba_gondozo.pdf

Ajánlatkérő neve: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
Postacím: 2600 Vác, Sziréna köz 7.
Képviselő neve: Belencsák Ágnes hivatalvezető Kapcsolattartó: Belencsák Ágnes
Telefon: +36 30 870 2891
E-mail: ghvac.belencsak@gmail.com

1) Az ajánlatkérés tárgya: A csatolt mellékletben szereplő intézmények tejtermékekkel való ellátása, az óvodatej program keretében, a 2021/22-es tanévre.
Pályázható termékek köre az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdésében meg-
határozott termékek:
a) „I/a. teljes/félzsíros tej”, poharas tej, egy adagos kiszerelésben, 2,8 %-os zsírtartalom;
b) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, poharas kakaó, egy adagos kiszerelésben;
c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, poharas ízesített tej 1,9%, karamellás, vaníliás;
d) „II. gyümölcsdarabos joghurt”, gyümölcsjoghurt, egy adagos kiszerelésben;


Az ajánlattételi kiírás teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ajanlatteteli_kiiras_hirdeteshez.pdf

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege lakást hirdet bérbeadásra 3 év határozott időre / közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának idejére Szociális alapon

Az ingatlan címe: Vác, Galcsek György utca 9. fsz. 5.

Az ingatlan adatai: fél szoba, 16 m2 alapterületű, összkomfortos

Az ingatlan műszaki jellemzői:
- a lakás jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül bérbeadásra
- közműellátottság: víz-csatorna, áram, gáz, közösségi áram
• Alaplakbér: 6.400, -Ft/hó (400, -Ft/m2/hó)

A bérleti jogviszony időtartama: A bérleti jogviszony 3 év határozott időre, de legfeljebb a Rendelet 10/A § (2) bekezdésében foglalt időtartamra jön létre.

Lakás megtekintésének időpontja: 2021. május 14. nap (péntek) 10 óra

A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetes futo 21.04.26.. hosszu.pdf

Pályázatok [2021. április 26., hétfő]

Pályázat Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2021. augusztus 1.- 2026. július 31-ig szól.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2021. augusztus 1. napjától

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Nyár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményvezető képviseli az intézményt, gyakorolja az óvodapedagógusok feletti tejes munkáltatói jogkört, kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, kiadmányozás. Az óvodavezető felel továbbá a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért és a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;
- az előírt szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja;
- ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata;
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Dóra jogi referens nyújt, a 06-27/513-509 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/125/2021 valamint a munkakör megnevezését: „igazgató”.
• Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 14

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• vac.hu
• Kozigallas.hu 2021. április 26.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. április 22., csütörtök]

Pályázat szakács munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.)

szakács munkakörbe, 1 fő munkatársat keres.

A pályázat elbírálásánál - Közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat - előnyt jelent.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Szakacs_allashirdetes_ 20210422 (002).pdf

Pályázatok [2021. április 22., csütörtök]

Pályázat konyhalány munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.)

konyhalány munkakörbe, 1 fő munkatársat keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Konyhalany_allashirdetes_20210422 (002).pdf

Pályázatok [2021. április 22., csütörtök]

Pályázat matematika – fizika tanári állás betöltésére

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet matematika – fizika
tanári állás betöltésére.

Munkába állás 2021. augusztus 1. (megbeszélés alapján)

A pályázat feltételei:
- szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
- elkötelezett vallásosság
- teljes állás

A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
matematika-fizika-tanari-palyazat.pdf

Pályázatok [2021. április 22., csütörtök]

Pályázat rendszergazda - oktatástechnikus állás betöltésére

A Piarista Gimnázium pályázatot hirdet rendszergazda - oktatástechnikus
állás betöltésére.


A munkakörről:
- Szükséges végzettség:
szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség

- Feladatok: rendszerüzemeltetés, rendszerkarbantartás, fejlesztés


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
rendszergazda_palyazat-2021.pdf

Pályázatok [2021. április 19., hétfő]

Pályázat adminisztrátor munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

a Váci Polgármesteri Hivatal
Közterület Felügyelet Osztálya

Adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
főállású, határozatlan időre kinevezett köztisztviselő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.melléklet: 27. Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:
Keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése.
Adminisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/113-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

vagy

Elektronikus úton Szeri Mihály osztályvezető részére a koztervez@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu - 2021.április 18.
- Kozigallas - 2021.április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza